DTMka – digitální technické mapy – DTMka je digitální technická mapa, geografická databáze. Výhodné řešení jak Vaše obec snadno splní zákonnou povinnost ohledně digitálních technických map.
PŘINÁŠÍME OBCÍM KOMPLEXNÍ A CENOVĚ VELMI PŘÍZNIVÉ ŘEŠENÍ

Naše kompetenční centrum vás nasměruje a případně vyřeší DTM zcela za vás. Nebo můžete využít jednoduchý nástroj pro publikaci dat vlastními silami.

Shape

Co musí obce udělat?

Předat v letošním roce krajům údaje o své technické infrastruktuře a dalších typech staveb.

 • Data musí být v digitální podobě, s vysokou mírou přesnosti a v jednotném výměnném formátu (JVF DTM)
 • Pokud obec nemá vhodná data, musí je zajistit
 • Průběžně aktualizovat data v DTM v případě realizovaných změn

Jak pomůže kompetenční centrum SMS ČR

Po registraci zdarma posoudíme vaše stávající podklady a navrhneme vhodný postup konkrétně pro vaši obec.

 • Pomůžeme s převodem do jednotného výměnného formátu
 • Nemáte-li vhodná data, zajistíme pro vás jejich pořízení a digitalizaci
 • Zajistíme přejímku geodetických záměrů dodavatelů a budoucí zápisy do DTM

Jednoduchý nástroj pro sdílení dat DTM

Získáte přehledný nástroj, ve kterém najdete vše potřebné na jednom místě.

 • Moderní a uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém se snadno vyznáte
 • Dostupné online, bez potřeby cokoliv instalovat a vždy v aktuální verzi
 • Nepřetržitá podpora našich odborníků, kteří vám ochotně poradí
obcí se nachází na území Čech, Moravy a Slezska
ze 100 oslovených obcí by ohledně DTM uvítalo pomoc
členů SMS ČR má cenově zvýhodněné řešení
illustration

Pro mnohé obce je splnění povinností v oblasti DTM vlastními silami velmi náročné.

Proto je naše kompetenční centrum připraveno vám pomoct na více úrovních – od prvotní konzultace až po kompletní obstarání celého procesu. Sami si určíte, zda budete provádět zápisy změn vlastními silami nebo využijete služeb centra a našich partnerů. Nejedná se o komerční projekt, ale účinnou podporu obcím. Cena za kompletní službu vás mile překvapí.

 • Zajistíme vyhovující dokumentaci
 • Poskytneme technickou podporu
 • Úvodní konzultaci máte zdarma
Jak budeme postupovat

Tři kroky pro vyřešení povinností s DTM

01

Registrace & konzultace

Uzavřete s námi smlouvy a my zdarma posoudíme, zda máte vyhovující data pro DTM.

02

Návrh vhodného postupu

Ukážeme vám způsoby, jak případně vhodná data o obecní infrastruktuře zajistit.

03

Předání dat do krajské DTM

K předání využijete sami náš jednoduchý nástroj, nebo to kompletně necháte na nás.

CO ZÍSKÁ OBEC PO UZAVŘENÍ SMLOUVY SE SMS ČR A PŘISTOUPENÍ K PROJEKTU DTMka JEDNODUŠE?

Za jednorázovou paušální náhradu má obec k dispozici:

SW řešení DTMka, je nástroj, který umožní obci , aby vlastními silami a bez dalších finančních či jiných nákladů získala přístup k těmto funkcionalitám:

 • vedení dokumentace DTI ve vlastnictví obce včetně aktualizace objektů DTI obce v DTM kraje,
 • autorizovaný přístup obce nebo obcí pověřených oprávněných editorů, přes IS DMVS do krajské DTM,
 • editační klient pro přepracování stávajících dat do formátu DTM nejméně v rozsahu požadovaném technickým standardem DTM,
 • průběžná protokolární evidence aktualizačních dokumentací zhotovitelů (geodetická zaměření),
 • kontrola technické správnosti a konzistence dat nejméně v rozsahu požadovaném technickým standardem DTM,
 • import dat ve standardním formátu (dgn, dwg, shp) do aplikace DTMka s možností následných úprav a ověření správnosti editorem, převod do jednotného výměnného formátu (JVF DTM XML) a předání do DTM příslušného kraje prostřednictvím IS DMVS,
 • aktualizace technické dokumentace DTI obce v geoinformačním systému SMS ČR,

protokolární evidenci všech vložených dokumentací, operací s daty a komunikaci s DTM přes IS DMVS včetně potvrzení o splnění zákonných povinností obce při vedení DTM.

Kompetenční centrum zajišťuje obcím základní poradenské služby:

 • telefonická či elektronická help-line, přístupná ve zveřejněné pracovní době
 • zajištění podpory a provozu sw nástroje DTMka.cz včetně help-line

datová kontrola (kontrole validity) stávajících dat obce v JVF DTM před vložením do DTM.

Na základě předaných dat obec získá:

 • základní evidenci údajů o jednotlivých druzích objektů a zařízení DTI obce, které tvoří součást DTM kraje,
 • migrační databázi pro přípravu dat DTI obce k souhrnnému přenosu do DTM kraje, jejíž obsah bude rovněž zpřístupněn k vizuální kontrole (prohlížení) v prohlížeči DTM.

Po registraci obec získá přístup na zabezpečené uložiště (tzv. datový sklad), v němž budou zachyceny výstupy všech procesů nakládání s údaji o DTI obce, jejich aktualizace a také informace o vkládání těchto dat do DTM (archivace dat a zpracovatelských procesů).

Součástí základního poplatku je jeden aktualizační vklad do DTM/rok

Uzavřením smlouvy obec získává přístup k dalším zvýhodněným službám – viz ceník aditivních služeb

Vaše nejčastější otázky

Shape

Proč jsou DTM nyní aktuální?

Zákonem c. 88/2023 Sb došlo k posunu termínu do kterého musí kraje spustit DTM nově na 30.6.2024. Od června 2023 se obce registrují do IS DMVS a kraje postupně spouští provoz IS DTM krajů. Nejpozději od 1.1.2024 se předpokládá pilotní provoz a připojování vlastníků, správců a provozovatelů DTI. Získaný čas je nezbytné využít pro inventarizaci infrastruktury obce, převod do JVF, případně zaměření. Vše potřebné pokrývá nabídka SMS ČR.

Co jsou digitální technické mapy a v čem jsou přínosné?

DTM je digitální mapa, geografická databáze. DTM bude obsahovat dvě základní skupiny dat: 1. Objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (DTI), 2. Základní prostorová situace (ZPS), kterou zákon definuje jako vybrané stavební a technické objekty a zařízení a vybrané přírodní objekty, které charakterizují základní prostorové uspořádání území. Každý bod ZPS má tři souřadnice. Do obsahu tedy patří budovy a dále komunikace v podrobném členění. Je důležité poznamenat, že DTM se týká převážně zastavěného, urbanizovaného území, a tedy na rozdíl od katastrální mapy, která území pokrývá plošně včetně vodních ploch, lesů, luk a polí, v rámci DTM se zajímáme o stavby a zastavěné území. V mapě by tak měly být zachyceny jednak všechny sítě, které přenášejí nějakou energii, to znamená elektřina, voda, plyn, teplo či kanalizace, ale také spojové sítě, tedy kabelovody, vysílače, zkrátka veškerá komunikační infrastruktura, kterou máme. Očekávanými přínosy DTM bude například zjednodušení a zrychlení přípravy, povolování a umisťování staveb, pomohou také stavebníkům při přípravě investic a zefektivní řadu činností veřejné správy díky existenci přesných dat na jednom místě.

Který zákon DTM a související povinnosti zavádí?

Je to zákon 47/2020 Sb. – novela zákona o zeměměřictví. Prvky technické a dopravní infrastruktury, o nichž se v DTM povedou údaje, stanovuje vyhláška č. 393/2020 Sb.

Co všechno se rozumí technickou a dopravní infrastrukturou?

Dopravní infrastruktura je definována vyhláškou 393/2020 Sb. a tvoří ji zejména osa a obvod pozemní komunikace, obcí se týkají místní a účelové komunikace. Chodníky, cyklostezky a přípojky nejsou součástí dopravní infrastruktury, ale jsou součástí ZPS.

V čem se liší DTM od stávajících GIS systémů, které některé obce vlastní?

DTM pokrývá souvislou technickou mapou celé území státu. Data, byť jsou spravována po krajích, jsou do DMT vkládána prostřednictvím jednotného rozhraní, tzv. Informačním systémem digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) provozovaným ČÚZK, do něhož se obce již měly registrovat.

Co je Jednotný výměnný formát (JVF DTM) a platforma IS DMVS?

JVF DTM, tedy Jednotný výměnný formát DTM, byl navržen jako standardizovaný formát pro sdílení dat mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty a uživateli DTM. Jde o univerzální formát jak pro předávání dat do DTM, tak i pro vydávání dat z DTM na základě specifických dotazů. Každý vlastník technické infrastruktury bude muset předávaná data do DTM do tohoto formátu upravit. Platforma IS DMVS (Informační Systém Digitální Mapy Veřejné Správy) bude spojovat všechny krajské DTM v jediný celek, který bude publikovat ČZÚK podobně, jako je tomu v případě současné katastrální mapy a ortofoto mapy České republiky.

Co a dokdy musí obce ohledně zpracování dat pro DTM udělat?

Obce musí provést tři základní kroky. Za prvé musí udělat inventuru dokumentace o stavbách spadajících do DTM, následně zajistit způsob, jak předat data do krajské DTM v požadovaném formátu (JVF DTM), a pak také nastavit proces, jak poskytnuté údaje aktualizovat. A to všechno by měly učinit v limitu, který ukládá zákon č. 47/2020 Sb v platném znění tj. do 1. července 2024. S ohledem na rozsah vkládaných dat a způsob řešení prostřednictvím DTM krajů, kdy kraje deklarovali zájem na spouštění svých řešení již od poloviny r. 2023 je možné zodpovědně doporučit tuto věc neodkládat. Obce jsou zodpovědné za správné vložení své DI a TI do DTM a od 1. 7. 2024 budou provádět její aktualizace.

Shape
Ceny platné pro jednotlivé kategorie obcí

Sazebník projektu DTMka jednoduše

Ceny platné pro členské obce SMS ČR

A / roční ceny bez DPH

 • 6 100 Kč (do 500 obyvatel)
 • 7 000 Kč (od 501 do 1 500 obyv.)
 • 8 000 Kč (od 1 501 do 3 000 obyv.)
 • 10 000 Kč (od 3 001 do 10 000 obyv.)
 • nad 10 001 obyvatel je cena na vyžádání

ceny platné pro obce z krajů a střešních organizací, které se SMS ČR uzavřely partnerství v této oblasti

B / roční ceny bez DPH

 • 7 930 Kč (do 500 obyvatel)
 • 9 100 Kč (od 501 do 1 500 obyv.)
 • 10 400 Kč (od 1 501 do 3 000 obyv.)
 • 13 000 Kč (od 3 001 do 10 000 obyv.)
 • nad 10 001 obyvatel je cena na vyžádání

ceny platné pro ostatní obce

C / roční ceny bez DPH

 • 12 200 Kč (do 500 obyvatel)
 • 14 000 Kč (od 501 do 1500 obyv.)
 • 16 000 Kč (od 1 501 do 3000 obyv.)
 • 20 000 Kč (od 3 001 do 10000 obyv.)
 • nad 10 001 obyvatel je cena na vyžádání

Poznámka

Každá registrovaná obec má nárok na využití služeb kompetenčního centra dle smlouvy, včetně auditu připravenosti, který je již zahrnut v ceně ročního poplatku. Součástí paušálu je též provedení jednoho zápisu změn ve své dopravní a technické infrastruktuře ročně. Zápis provede pro registrovanou obec Kompetenční centrum DTM.

Shape
Nejsme na to sami

Partneři, se kterými zajišťujeme podporu obcím

Shape

Spolupracujeme

Zkušenosti s DTM

Více než 500 spokojených klientů

Shape
Zanechejte nám prosím váš e-mail

Naši kolegové se vám co nejdříve ozvou a domluví se s vámi na konzultaci.


  Kontaktní e-mail

  info@dtmka.cz

  Zavolejte nám

  +420 777 855 588

  Kompetenční centrum - pouze pro registrované obce

  +420 724 292 456
  dtmka@smsdata.cz

  Adresa

  SMS ČR, z.s.
  Nábřeží 599,
  760 01 Zlín - Prštné

  Osobní údaje zpracováváme pouze pro účely vyřízení Vašeho dotazu. Správcem osobních údajů je Sdružení místních samospráv ČR. Osobní údaje budou z důvodu oprávněného zájmu správce uchovávány další 3 roky po vyřízení dotazu. Osobní údaje nejsou předávány žádnému příjemci, ani do třetích zemí. 

  Chcete více informací?

  Máme pro vás další informační zdroje

  Představení projektu DTMka

  SMS ČR DTMka jednoduše: Aktuální bilance

  Video návod jak vložit vaše data do našeho systému

  Webinář 13. 12. 2022 - hlavní host Ing. Karel Štencel - místopředseda ČUZK - představení Digitální technické mapy

  Webinář 24.3.2023 - aktuální novinky z ČUZK, představení podpory z MPO, představení podpory ze strany SMS ČR

  Webinář 10.10. 2023 - DTM: Jak splnit zákoné povinnosti? Jiří Formánek, Stanislav Polčák

  © Fasta 2023

  Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.